{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
Ayakkabı Dünyası
0
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
1.1 Giriş

Kişisel verilerin korunması, Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) oluşturmaktadır. İşbu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

1.2 Kapsam

İşbu Politika, Şirketimiz çalışanları ve stajyerleri haricindeki kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK-2 (“EK 2- Kişisel Veri Sahipleri”) dokümanından ulaşılması mümkündür. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, işbu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi altında yönetilmektedir.

1. BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
2.1 Kişisel Verileri İşleme Prensipleri

Şirketimiz kişisel verileri, Kanun’da ve ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. Bu doğrultuda Şirketimiz kişisel verileri,

 1. hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 2. doğru ve gerektiğinde güncel,
 3. belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 4. işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlemektedir.

2.2 Kişisel Verilerin İşlenmesi
2.2.1 Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup, aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Şirketimiz tarafından işlenmektedir. Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 2.2.2 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

i. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

TKanunlarda açıkça öngörülen hallerde kişisel veriler işlenebilecektir. Bu durumda Şirketimiz, ilgili hukuki düzenlemeler çerçevesinde kişisel verileri işlemektedir.

ii. Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

iii. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olmasır

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

iiii. Şirket’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

v. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan ve alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

vi. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

vii. Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Şirketimiz ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla Şirketimiz tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde Şirketimiz öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler ve kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendir

2.2.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin bir kısmı, “özel nitelikli kişisel veriler” olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır. Hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine sebep olma veya ayrımcılığa maruz kalma riski nedeniyle, bu verilere özel önem atfedilmiştir. Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya açık rıza aranmaksızın kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilmektedir.

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya açık rıza aranmaksızın kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmektedir.

2.3 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde işbu Politika’da detaylandırılan kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları aşağıdaki gibidir:

ANA AMAÇLAR

ALT AMAÇLAR

Şirket tarafından yrütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

 • 1. Etkinlik Yönetimi
 • 2. Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • 3. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • 4. Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • 5. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
 • 6. Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi
 • 7. İş Ortakları ve Tedarikçilerin Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
 • 8. Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
 • 9. Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Şirket'in İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanmasının ve İcra Edilmesi

 • 1. Şirket Çalışanları İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • 2. Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası
 • 3. Personel Çıkış İşlemlerinin Planlanması ve İcrası
 • 4. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • 5. Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi
 • 6. Çalışanların Performans Değerlendirme Süreçlerinin Planlanması ve Takibi
 • 7. Çalışanların İş Faaliyetlerinin Takibi ve Denetimi
 • 8. Çalışanların Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
Ürün Favorilerinize Eklendi

Ürün favoriler listenize eklendi, Favorilerim menüsünden görüntüleyebilirsiniz.