{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
Ayakkabı Dünyası
0

Müşteri Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

AYAKKABI DÜNYASI KUNDURA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, kurumsal iletişim ve itibar yönetimi, sipariş yönetimi, etkinlik yönetimi, satış ağı yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, ana veri oluşturma, bilgi güvenliği, muhasebe ve finans, marka araştırması, finans ve muhasebe operasyonları süreçlerinde:

 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini

amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.



Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler,www.ayakkabidunyasi.com.tr adresinden erişilebilen Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.



 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve hissedarlarımıza aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından e-posta, mobil uygulama, CCTV, web sitesi, e-posta, kartvizit, kiosk, müşteri hizmetleri, sosyal medya, posta/kargo, telefon/çağrı merkezi kanallarıyla (yöntemleriyle) ve elektronik ve/veya fiziki ortamlarda toplanacaktır. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, kanunlarda açıkça öngörülme, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, meşru menfaat hukuki sebeplerine ve bulunması halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.ayakkabidunyasi.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiVeri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Politikasına ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.


AYAKKABI DÜNYASI KUNDURA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ

Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Müşteri Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metnikapsamında kişisel verilerimin aşağıdaki amaçlarla işlenmesini ve bu amaçlar kapsamında Şirket hissedarları, Şirket iş/çözüm ortakları, Şirket tedarikçileri ve kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasını kabul ediyorum.

 • kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması veya icrası,
 • pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması veya icrası
 • dijital veya diğer mecralarda reklam veya tanıtım veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması veya icrası
 • dijital veya diğer mecralarda müşteri kazanım veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması veya icrası
 • pazarlama faaliyetleri amacıyla yarışma/çekiliş düzenlenmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması.





Ürün Favorilerinize Eklendi

Ürün favoriler listenize eklendi, Favorilerim menüsünden görüntüleyebilirsiniz.